top of page

 

Viktig valfråga

Brev till Riksdagspartierna inför valet 2022

Rörande en viktig valfråga om mänsklighetens framtid

AFF är en förening som utgörs av artister, konstnärer och författare som ser konsten som ett viktigt verktyg för inte bara individen personliga välmående och utveckling utan även för samhällets. Som för​ening är vi opolitiska men likväl samhällsengagerade. Som medlemmar delar vi oavsett politisk hemvist alla synen att i ett demokratiskt och fritt samhälle är kulturen en bärande del för att engagera medborgarna och utveckla samhället. Vi drivs av en vision om kulturen som verktyg att förmedla till tron på människans inneboende godhet. Detta tycker vi är särskilt angeläget att i en tid av krig och samhällskonflikter, där många människor känner stor oro, att lyfta fram.

För artisten handlar konsten om att skänka glädja. Det handlar även om att förmedla insikt och kunskap om människans livsvillkor. Konsten väcker insikt om vad som är möjligt i livet, att få människor att våga tro på att övervinna problem och utmaningar. Konsten är en central del i vårt samhällsliv som skapar gemenskap mellan människor och grunden framtidens samhälle.

I det kommande valet ska medborgarna ge sitt utryck på hur de vill se framtiden. Vi liver i en extremt orolig tid med krig, ekonomiska utmaningar och sociala konflikter. Frågan är dock hur ska de lösas och dessutom varför uppstår dem? Att den politiska debatten rör i huvudsak lagstiftning och ekonomi är naturligt. Detta är dock inte de enda lösningarna. Ett fritt samhälle förutsätter tilltro till medmänniskan. Det är det som är samhällskulturens centrala funktion. Även forskare inom statsvetenskap har lyft fram kulturen som en viktig samhällsfaktor. De påtalar att samhällsfrågor består både av hårda frågor som politik, försvar och ekonomi samt mjuka frågor som rör kultur. För det är inom kulturen vi kan väcka existentiella frågor om synen på människan och livet. Få människor att reflektera över relationer och värderingar som förenar och skapa en samhörighet bortom sociala gränser. Mänskliga relationer är till sist avgörande för livskvalitén. Konflikter är inte bara kostsamma psykiskt utan även socialt och ekonomiskt.

I den politiska debatten saknar vi hittills dessa ”mjuka frågor” som fred och samhörighet. Vi vill dock lyfta fram kulturen betydelse som en grundläggande samhällsfråga. Fred är inte bara utrikespolitisk fråga utan även i högsta grad en inrikespolitisk fråga. I båda fallen handlar det om att lyfta fram det som förenar oss människor istället för att betona det som skiljer oss åt. Fredsfrågan är trotsa allt central i våra liv. Ekonomi, välfärd, säkerhet och miljö är alla viktiga frågor. Inget av detta kan dock uppnås utan fredlig samverkan mellan människor. Det är så vi ser på konstens och kulturens centrala roll i vårt samhälle. Kultur utgår ifrån tron på människan förmågan att uttrycka medkänsla och försoning. Vikten av ett kulturperspektiv gäller i synnerhet den aktuella debatten om kriminalitet och integration. Kulturen kan i högre grad än politiken verka förebyggande genom att engagera medborgarna rörande fred och samarbete. Vi vill härmed lyfta fram vikten av kultursektorn vid sidan av vetenskap och ekonomi att befrämja ett rikare och mer harmoniskt samhällsklimat genom att förmedla en ökad medvetenhet om varje medborgarna ansvarstagande för sig själv och sin omvärld.


Våra frågor är:

1.Instämmer ni att fredsfrågan är en övergripande central fråga för vårt samhälle?

2.Hur ser ni på kulturens roll på att skapa ett samhällsklimat som befrämjar människans behov av tillit, samhörighet och ansvarstagande?

3.Delar ni uppfattningen om vikten av ett kulturperspektiv borde bli en mer prioriterad fråga i det svenska samhälle?

4.Önskar ni en ökad dialog med kultursektorn i för att skapa ett fredligare och mer harmoniskt samhälle?

AFF, Artister För Fred 

Så här svarade partierna:

MILJÖPARTIET

Nedan finner ni Miljöpartiets svar på er enkät.

1. Instämmer ni att fredsfrågan är en övergripande central fråga för vårt samhälle?

Ja!

2. Hur ser ni på kulturens roll på att skapa ett samhällsklimat som befrämjar människans behov av tillit, samhörighet och ansvarstagande?

Kulturen fyller en otroligt viktig roll i vårt samhälle. Den formas av oss och hjälper oss att förstå oss själva och varandra, och att vi delar med oss av dessa upplevelser och uttryck leder till bättre samförstånd som bygger tillit och samhörighet. Förhoppningsvis leder detta i sin tur till ett gemensamt ansvarstagande för varandra och vårt samhälle. En grön kulturpolitik syftar både till att ge alla möjlighet att utforska och utveckla sin egen kreativa kraft, och göra kvalitativ kultur tillgänglig för alla. Därför är en prioriterad fråga för Miljöpartiet att värna barnens möjligheter att utöva och ta del av kultur.

3. Delar ni uppfattningen om vikten av ett kulturperspektiv borde bli en mer prioriterad fråga i det svenska samhälle?

För Miljöpartiet är kulturen en prioriterad fråga. Kultur, kreativitet och skapande är en grundläggande del av att vara människa, och den fria kulturen är en av demokratins viktigaste byggstenar.

4. Önskar ni en ökad dialog med kultursektorn i för att skapa ett fredligare och mer harmoniskt samhälle?

Ja. Det är en oerhört viktig princip för oss att kulturens innehåll ska vara fri från politisk påverkan. Men det är viktigt för oss med dialog för ett starkt och fritt kulturliv och den stärker vi gärna.

Allt gott,

Sarah Bitamazire

Politisk sekreterare,

Utrikes, försvars, kultur- och EU-frågor, 072 208 41 82

Nu. Klimatet kan inte vänta.


SOCIALDEMOKRATERNA

Hej,

Här kommer svar från (s) på er enkät.

Om något är oklart, hör av er.

Tacksam om jag får ett mail att ni fått vårt svar.

Svar från Socialdemokraterna

Kontaktperson: Ulla Bab Rydbeck, ulla.bab.rydbeck@riksdagen.se

070-513 13 97

S svar på Våra frågor är:

1.Instämmer ni att fredsfrågan är en övergripande central fråga för vårt samhälle?

Svar: Absolut. Hela försvars- och säkerhetspolitiken går ut på att bibehålla fred, frihet och demokrati i vårt land, vårt närområde och i en vidare kontext, världen. Sveriges roll som aktiv medlem av internationella organisationer som FN och som medlare i konflikter är väldokumenterad och konsekvent. Fredsfrågan är alltid central.

2. Hur ser ni på kulturens roll på att skapa ett samhällsklimat som befrämjar människans behov

av tillit, samhörighet och ansvarstagande?

Svar: Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Kulturen är viktig för den enskildes möjlighet att utrycka sig och utvecklas som individ. Kulturen hjälper oss att förstå världen, att hantera det svåra och hylla det vackra. Konsten och kulturen kan föra människor samman. Kultur kan absolut vara ett medel för att öka tilliten, samhörigheten och ansvarstagande i samhället.

3. Delar ni uppfattningen om vikten av ett kulturperspektiv borde bli en mer prioriterad fråga i

det svenska samhälle?

Socialdemokraterna vill:

•utveckla kulturlivet i hela landet och öka stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser

•utveckla kultursamverkansmodellen

•införa fri entré till regionala museer

•utveckla konstnärernas villkor

•utveckla kultur- och musikskolan.

Kulturens ställning är ett mått på samhällets värdighet. I detta arbete har den idéburna folkbildningen en central roll. Kulturen har ett egenvärde. Den konstnärliga friheten är en förutsättning för den kreativa processen och att garantera denna frihet är politikens viktigaste uppgift.

Kulturen tillför människan unika värden, ger perspektiv på och förståelse för det egna livet och omvärlden. På så sätt bidrar kulturen till både individers och samhällens utveckling.

Därför är det professionella kulturlivet, de utövande konstnärerna, civilsamhället och de statliga kulturinstitutionerna så viktiga. Kultur är en del av vår välfärd och därför ska vi ha en stark statlig kulturpolitik i Sverige som ser till att alla kan delta i och ta del av kultur i hela landet – detta är en del av den svenska modellen.

Sverige behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför. Investeringar i kultur skapar ett rikare och starkare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna.

Det här har socialdemokraterna gjort:

•återinfört fri entré på statliga museer

•tillfört kulturområdet 3,7 miljarder kronor i coronarelaterade krisstöd

•satsat på musik- och kulturskolan, 200 miljoner kronor under perioden 2021-2022. Från 2023 satsar vi 100 miljoner kronor

•stärkt kultursamverkansmodellen med 300 miljoner kronor under 2021 och med 150 miljoner kronor åren därefter

•avsatt en miljard kronor under 2021 för omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet

•fördubblat det statliga bidraget till kulturskolan till 200 miljoner kronor

•förbättrat de kulturellt yrkesverksammas villkor – ökat stödet med 80 miljoner kronor

•infört filmproduktionsincitament, 200 miljoner kronor per år under åren 2022-2025

•beslutat att inrätta ”Sveriges museum om förintelsen” med placering i Stockholm. En första publik verksamhet inleds under 2022

•satsat på bibliotek och läsfrämjande insatser

•tagit fram ett kulturpolitiskt program som ni kan ta del av via följande länk: https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d0464025f/1568881603648/180601-kulturpolitiskt-program-antaget-partistyrelsen.pdf

4. Önskar ni en ökad dialog med kultursektorn i för att skapa ett fredligare och mer harmoniskt

samhälle?

Svar: Absolut. Vi Socialdemokraterna ser mycket positivt på en sådan dialog.

Med vänlig hälsning

Ulla Bab Rydbeck

––––––––––––––––––––––––––––––


VÄNSTERPARTIET

Hej,

Självklart är frågan om fred central för ett samhälle. Det är också någonting som har aktualiserats i och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina och att den svenska regeringen valt att skicka in en ansökan om svenskt medlemskap i Nato.

Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var i landet man bor eller vem man är. Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor. Men kulturen återspeglar inte bara samhället. Konst och andra kulturyttringar kan också vara en förändrande kraft som bidrar till att människor blir medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det så viktigt att konsten får verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism.

Ökad dialog mellan olika delar av samhället för fred och en fredlig utveckling vore bra och önskvärt.

Vänliga hälsningar Vänsterpartiet


CENTERPARTIET

Centerpartiet, Catarina Deremar kulturpolitisk talesperson

1. Instämmer ni att fredsfrågan är en övergripande central fråga för vårt samhälle?

Fred är naturligtvis något som vi alltid bör sträva efter. För att uppnå en fredlig värld tror vi på öppenhet, internationella samarbeten samt en global marknad för människor, varor och tjänster. På så sätt knyts alla människor närmre varandra och risken för krig minskar. Vi beklagar att världen omkring oss är orolig och att krig pågår i vårt absoluta närområde. Att Ryssland drar sig ur sitt ockupationskrig i Ukraina och ukrainarna åter får leva i fred är av störst vikt, för dom men också för att vi och våra grannar ska få leva i fred och säkerhet också framåt. För freden är också försvaret viktigt.

2. Hur ser ni på kulturens roll på att skapa ett samhällsklimat som befrämjar människans behov av tillit, samhörighet och ansvarstagande?

Kulturen spelar en viktig roll som samhällsbärare. Den erbjuder människor både sammanhang och möjligheter att utveckla känslor och tankar som man kanske inte haft förut. Det breddar perspektiv.

Kulturen skapar också möten mellan människor. För dessa frivilliga gemenskaper som är öppna att engagera sig i bör politiken skapa en god jordmån. Det kan vara extra betydelsefullt i tider som präglas av polarisering då vi som både enskilda människor och samhälle behöver mer av dessa sammanhang att mötas.

3. Delar ni uppfattningen om vikten av ett kulturperspektiv borde bli en mer prioriterad fråga i det svenska samhälle?

Vi ser positivt på en bredare dialog om kulturen och dess roll för samhällsbygget.

4. Önskar ni en ökad dialog med kultursektorn i för att skapa ett fredligare och mer harmoniskt samhälle?

Centerpartiet anser att en utökad dialog mellan politiken och kultursektorn är positiv. Inte minst angående förutsättningarna för kulturens möjlighet att blomstra lokalt ute i hela landet och bli tillgänglig för fler.


Öbvriga parteien svarade inte.  

Kommentarer

Namn*

Mejladress*

Meddelande*

För att konsten och kultur kan befrämja dialog och samvaro mellan människor

bottom of page