top of page

AFF brev till Riksdagspartierna

Rörande en viktig valfråga om mänsklighetens framtid


AFF är en förening som utgörs av artister, konstnärer och författare som ser konsten som ett viktigt verktyg för inte bara individen personliga välmående och utveckling utan även för samhällets. Som förening är vi opolitiska men likväl samhällsengagerade. Som medlemmar delar vi oavsett politisk hemvist alla synen att i ett demokratiskt och fritt samhälle är kulturen en bärande del för att engagera medborgarna och utveckla samhället. Vi drivs av en vision om kulturen som verktyg att förmedla till tron på människans inneboende godhet. Detta tycker vi är särskilt angeläget att i en tid av krig och samhällskonflikter, där många människor känner stor oro, att lyfta fram.

För artisten handlar konsten om att skänka glädja. Det handlar även om att förmedla insikt och kunskap om människans livsvillkor. Konsten väcker insikt om vad som är möjligt i livet, att få människor att våga tro på att övervinna problem och utmaningar. Konsten är en central del i vårt samhällsliv som skapar gemenskap mellan människor och grunden framtidens samhälle.

I det kommande valet ska medborgarna ge sitt utryck på hur de vill se framtiden. Vi liver i en extremt orolig tid med krig, ekonomiska utmaningar och sociala konflikter. Frågan är dock hur ska de lösas och dessutom varför uppstår dem? Att den politiska debatten rör i huvudsak lagstiftning och ekonomi är naturligt. Detta är dock inte de enda lösningarna. Ett fritt samhälle förutsätter tilltro till medmänniskan. Det är det som är samhällskulturens centrala funktion. Även forskare inom statsvetenskap har lyft fram kulturen som en viktig samhällsfaktor. De påtalar att samhällsfrågor består både av hårda frågor som politik, försvar och ekonomi samt mjuka frågor som rör kultur. För det är inom kulturen vi kan väcka existentiella frågor om synen på människan och livet. Få människor att reflektera över relationer och värderingar som förenar och skapa en samhörighet bortom sociala gränser. Mänskliga relationer är till sist avgörande för livskvalitén. Konflikter är inte bara kostsamma psykiskt utan även socialt och ekonomiskt.

I den politiska debatten saknar vi hittills dessa ”mjuka frågor” som fred och samhörighet. Vi vill dock lyfta fram kulturen betydelse som en grundläggande samhällsfråga. Fred är inte bara utrikespolitisk fråga utan även i högsta grad en inrikespolitisk fråga. I båda fallen handlar det om att lyfta fram det som förenar oss människor istället för att betona det som skiljer oss åt. Fredsfrågan är trotsa allt central i våra liv. Ekonomi, välfärd, säkerhet och miljö är alla viktiga frågor. Inget av detta kan dock uppnås utan fredlig samverkan mellan människor. Det är så vi ser på konstens och kulturens centrala roll i vårt samhälle. Kultur utgår ifrån tron på människan förmågan att uttrycka medkänsla och försoning. Vikten av ett kulturperspektiv gäller i synnerhet den aktuella debatten om kriminalitet och integration. Kulturen kan i högre grad än politiken verka förebyggande genom att engagera medborgarna rörande fred och samarbete. Vi vill härmed lyfta fram vikten av kultursektorn vid sidan av vetenskap och ekonomi att befrämja ett rikare och mer harmoniskt samhällsklimat genom att förmedla en ökad medvetenhet om varje medborgarna ansvarstagande för sig själv och sin omvärld.


Våra frågor är:

1.Instämmer ni att fredsfrågan är en övergripande central fråga för vårt samhälle?

2.Hur ser ni på kulturens roll på att skapa ett samhällsklimat som befrämjar människans behov av tillit, samhörighet och ansvarstagande?

3.Delar ni uppfattningen om vikten av ett kulturperspektiv borde bli en mer prioriterad fråga i det svenska samhälle?

4.Önskar ni en ökad dialog med kultursektorn i för att skapa ett fredligare och mer harmoniskt samhälle?

Artister För Fred

För att konsten och kultur kan befrämja dialog och samvaro mellan människor

bottom of page