top of page

Stadgar

§1

Föreningens namn är Artister för Fred. Föreningens ändamål är att genom arbetsinsatser inom respektive profession bidraga till att offentligt uppmärksamma och beskriva sådana förhållanden som utgör faror för en fredlig samexistens på jorden. Föreningen skall därmed verka för en nedrustad värld där konflikter löses utan vapen.


§2

Medlemskap beviljas var och en som genom sitt arbete bidrar till att möjliggöra existensen av scenisk konst i alla former.


§3

Medlem som ej under två år erlagt stadgeenlig avgift kan uteslutas.


§4

Föreningens arbete administreras av en styrelse bestående av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör, minst tre ledamöter samt fyra suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då två ledamöter samt ordförasnde eller vice ordförande är närvarande


§5

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår. Räkenskaperna skall granskas av en vid årsmötet utsedd revisor.


§6

Firmatecknare för föreningen är kassören tillsammans med ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren.


§7

Årsmötet hålls årligen före mars månads utgång. Kallelse skall på lämpligaste sätt meddelas senast en månad i förväg. På årsmötet skall förutom övriga ärenden följande förekomma:

*Val av mötesordförande

*Val av mötessekreterare

*Fråga om mötets behöriga utlysande

*Godkännande av dagordningen

*Val av en justerare av protokollet tillika rösträknare

*Styrelsens årsberättelse med kassarapport samt revisorns berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. *Val av :a) Ordförande b) Vice ordföranden c) Sekreterare d) Kassör e) Övriga ledamöter f) Suppleanter g) En revisor h) Valberedning

*Fastställande av årsavgiftens storlek

*Förslag väckta av styrelsen eller enskild medlem.

Sådant förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.


§8

Beslut vid föreningsmöte fattas med acklamation om inte votering begärs. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten. Styrelsemedlem har icke rösträtt ifråga vad gäller styrelsens ansvarsfrihet.


§9

Förslag till styrelseledamöter och representanter inom föreningen skall utarbetas av en kommitté på tre personer, utsedda av årsmötet. Kandidat till valbar funktion skall skriftligen eller muntligen bekräfta att hen accepterar uppdraget.


§10

Ändringar i dessa stadgar skall för att vara giltiga godkännas av årsmötet med minst 2/3 majoritet.


§11

I händelse av konstaterad fred på jorden återbetalas eventuella offentliga medel till vederbörande myndighet och övriga tillgångar sprids för vinden


§12

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av särskilt möte. Kallelse till sådant möte med angivande att mötet gäller föreningens upplösande skall utgå skriftligen till medlemmarna minst två månader i förväg. Om minst tio medlemmar är beredda att driva föreningen kan föreningen inte upplösas. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar efter omröstning tillfalla organisationen med ändamål som överenstämmer med innehållet i §1.

bottom of page